ÖNEMLİ DUYURU

Meslektaşlarımıza 'YIPRANMA HAKKI'nı geri getiren yasadan yararlanmanız için yapmanız gerekenler aşağıda belirtilmiştir. "Fiili Hizmet Süresi Zammı" ile ilgili olarak uygulama kapsamındaki sigortalıların 6385 Sayılı Kanun ile 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren 6 aylık süre içinde farkları ödemeleri gerekiyor.

SGK BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU ŞÖYLE:

 FİİLİ HİZMET ZAMMI SÜRESİ ZAMMI HAKKINDA

1-  Uygulama kapsamındaki Sigortalılar

            6385 sayılı Kanun ile 2013 yılı Şubat ayı başından itibaren;

           -Basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlar(90),

           -Basın kartı sahibi olmak suretiyle TRT’de haber hizmetinde fiilen çalışanlar(90),

           -TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar(90),

           fiili hizmet süresi zammı uygulamasına dâhil edilmişlerdir.

2-      Uygulama kapsamına giren süreler

           2008 yılı Ekim ayı başından, 2013 Şubat ayı başına kadar geçen sürelerine ait hesaplanacak prim/kesenek ve kurum karşılığı farklarını Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.02.2013) itibaren 6 ay içinde (31.08.2013 tarihine kadar) ödemeleri durumunda bu sürelerinin de fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır.

3-      Bildirim yükümlüsü, yeri ve zamanı

           (4/a) ve (4/c) kapsamında çalışmaya devam edenlerden;

           - aylığını her ayın 1’inde alanların 1/2/2013,

           - aylığını her ayın 15'inde alanların 15/2/2013,

          2008 yılı Ekim ayı başından  yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2013 yılı Şubat ayı başına kadar geçen sürelerine ait prim/karşılık farklarının hesaplanarak sigortalılardan tahsil edilebilmesi için söz konusu sürelere ait prim belgelerinin işverenler tarafından;

           -(4/a) kapsamındaki sigortalılardan, aylığını her ayın 1’inde alanlar için 1/5/2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için 15/5/2013 tarihine kadar bağlı bulunduklarıSGİM/SGM’ ye,

           -(4/c) kapsamındaki sigortalılardan, aylığını her ayın 1’inde alanlar için 1/5/2013, aylığını her ayın 15'inde alanlar için  15/5/2013 tarihine kadar  Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına,

          NOT: İdari para cezasıuygulanmamasıiçin söz konusu belgelerin üçay içindeKurumumuza verilmesi zorunludur.

            4-  Başvuru yeri ve zamanı

          -(4/a) kapsamındaki sigortalıların en son çalışmalarının geçtiği SGİM/SGM’ ye,

          -(4/c) kapsamındaki sigortalıların ise Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına,

          2013 yılı Şubat ayı başından itibaren 6 ay içinde başvurmaları ve hesaplanacak tutarları da bu sürede ödemeleri gerekir. 6 aylık süreyi geçirdikten sonra başvurulması halinde fiili hizmet süresi zammı prim farkı yasal sürenin bitim tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmak sureti ile tahsil edilecektir.

5-      Genel Açıklama

           22/2/2013 tarihli, 2013/11 sayılı Genelgenin Sekizinci Kısım “Fiili Hizmet Süresi Zammı” başlıklı Birinci Bölümünde uygulamanın usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmış olup, söz konusu Genelgeye www.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Ömer ÇALIŞKAN

Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürü

                                      

GENELGE

2013/11

SEKİZİNCİ KISIM

SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENEN SÜRELER

BİRİNCİ BÖLÜM

Fiili Hizmet Süresi Zammı

 

Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle

yürürlüğe girmiştir. 506 sayılı Kanunun itibari hizmet süresine ilişkin ek 5 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun fiili hizmet süresi zammına ilişkin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, Kanunun 40 ıncı maddesi ile fiili hizmet süresi zammı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 19/1/2013 tarihli, 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı

Kanunla Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle fiili hizmet süresi zammı uygulaması kapsamı genişletilmiş olup, söz konusu değişiklik gereğince yapılması gereken işlemler ilgili başlıklar altında açıklanmıştır.

 

                                              BASIN KARTI BAŞVURUSU İÇİN NELER GEREKİYOR?

Basın Kartı Alacak Kişilerde Aranan Nitelikler

Madde 5 - Basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için,

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

d) (Değişik bent: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./2. md;Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./2.md.) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma veya 5187 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

e) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

f) Gazetecilikle birleşebilen işler dışında, resmi veya özel bir kuruluşta ücretli veya ücretsiz görev almaması, anonim şirketler ve kooperatiflerde ortaklık hariç herhangi bir kuruluşun sahibi veya ortağı olmaması, şarttır.

Basın kartı alacak günlük, haftalık ve onbeş günlük süreli yayın sahiplerinde, televizyon-radyo şirketi yönetim kurulu başkanlarında ve kamu görevlilerinde bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde, aylık süreli yayın (Değişik ibare: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön/2. md.) sahipleri ile 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca basın kartı talep edenlerde (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

ARKADAŞLARIMIZ GEREKLİ FORMU VE BİLGİLERİ BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AŞAĞIDAKİ LİNKİNE TIKLAYARAK EDİNEBİLİR.

 

http://basinkartlari.byegm.gov.tr/basinkartlari/

Kayıt : 22.03.2013

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2023 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !