BALIKESİR 
GAZETECİLER CEMİYETİ TÜZÜĞÜDÜR
 
Bölüm: I
KURULUŞ
DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ
MADDE 1 - Derneğin adı: Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’dir. 
Kısaltılmış adı BGC'dir. Derneğin merkezi Balıkesir’dedir. Şubesi açılmayacaktır. 
 
DERNEĞİN AMACI
MADDE 2 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin amaçları:
01. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.
02. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.
03. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak. 
04. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.
05. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
06. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak. 
07. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin öğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, bu konuda kaynaklar bulmak.
08. Maddi imkânlardan yoksun üyelere ve medya çalışanlarına, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi ve manevi destek olmak ve bu amaçla kurulan vakfın haricinde, yeni vakıf, sandık kurmak ve diğer kuruluşlara katkıda bulunmak, bu kuruluşlara katılmak.
09. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
10. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
11. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları ve laboratuvarlar kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.
12. Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.
13. Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.
14. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri kurmak, kurulmuş olanlara destek olmak, kalkındırmak, başarılı sporcu yetişmesine katkı sağlamak, eğitmek ve katılmak.
15. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak.
16. Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak. 
17. Mesleği ilgilendiren sorunların tümünü incelemek, çözüm yollarını bulmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak oluşumlar meydana getirmek, yurtiçinde ve yurtdışında toplantılara katılmak.  
18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
19. Amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtiçinde veya yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak dernek ve üst kuruluşlara üye olmak, 
20. Üyelerinden çalışan ve çalıştırılan ve  emeklilerin karşılıklı hak ve yararlarını, meslek dayanışması çerçevesinde uzlaştırmaya, korumaya ve geliştirmeye çalışmak, 
21. Yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi yardım almak, bağış kabul etmek.
22. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkmak.
 
FAALİYET ALANI ve 
AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
MADDE 3 - Gazeteciler Cemiyeti, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 
01. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin  şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek. 
02. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek.  Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
03. Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak. 
04. Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturacakları federasyonun kuruluşuna katılmak, kurulacak federasyona üye olmak. Üyelikten ayrılmak.
05. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
06. Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerine ve üyelerinin çalıştıkları kurumlara gelişme olanakları sağlamak.
07. Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üyelerini temsil etmek.
08. Mesleğin ve derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.
09. İhtiyacı olan Cemiyet üyelerine ve basın çalışanlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak; Sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etmek; arsa temin etmek. 
10. Mesleki çalışmalara yönelik krediler açmak, bulmak, kullanmak ve kullandırmak.
11. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.
12. Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurtiçinde ya da yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek. 
13. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğin veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
14. Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.
15. Mesleğin geliştirilmesi, Balıkesir’in, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı radyo, televizyon, gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak, yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirkete ortak olmak, yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket satın almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak.
16. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olmak.
17. Üyelerin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
18. Cemiyet üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde Yardım Sandığı’ndan kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak.
19. Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak. 
20. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
21. Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile lokal açmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartlar altında çalıştırılmasını sağlamak.
22. Üyelerinin ve medya çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerinin ilk, orta veya yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, burs verecek kaynaklar bulmak.
23. Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetişmelerine katkıda bulunmak, karşılaştıkları sorunları çözmek, iş bulmalarına yardımcı olmak. 
24. Üyelerinin, basın, yayın, iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık sektörü ile ilgili meslek lisesi, fakülte ve yüksekokullarda eğitim vermesini sağlamak. 
25. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dinlenme ve konaklama tesisleri açmak; bunları doğrudan veya kiraya vermek yoluyla işletmek.
26. Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, hayat şartlarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak.
27. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
28. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
29. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.
30. Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara katılmak. 
31. Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
32. Gazeteciler Cemiyeti’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
33. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
 
Bölüm: II
ÜYELİK
DERNEK ÜYELİĞİ
 
MADDE 4 - Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği vardır. 
 
01. Asıl Üyelik: 
Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu veya sözleşmeli, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir. 
 
Gazete, dergi, haber-fotoğraf ajansı, radyo ve televizyon kuruluşlarında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nün "gazetecilik" niteliğindeki görevlerinde en az bir yıl çalışmış veya çalıştırılmış olanlar, (5)inci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla her gerçek ve tüzel kişi, yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asıl üye olabilirler. 
 
02. Fahri Üyelik: 
Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar başvuru gerektirmeksizin yönetim kurulu kararı ile “fahri üye” kabul edilebilirler. 
Ayrıca üyelik başvurusu gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla en az bir yıl telif alarak çalışmalarına karşın geçimlerini sadece bu yolla sağlayanlar, en az 5 yıl basın kuruluşlarının gazetecilik dışı çeşitli birimlerinde çalıştıklarını kanıtlayanlar fahri üye olabilirler. Fahri üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye sayısının yarısını geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler.
 
ASIL ÜYE OLMA ŞARTLARI
MADDE 5 – 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Derneğine Asıl Üye olabilmek için şu koşullar gereklidir. 
01. Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak
02. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak. 
03. Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak. 
04. Gazetecilik mesleğinde Basın İş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda en az bir yıl çalışmak ve/veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak, ve / veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz sigortalı çalışmak. 
05. Balıkesir’de faaliyetini yürüten basın mesleğiyle ilgili diğer derneklere üye olmamak. 
06. Merkezi Balıkesir'de bulunan ve medya ihtisas derneği (Spor Yazarları Derneği, Foto Muhabirleri Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği, İnternet Gazetecileri Derneği vb.) niteliği taşımayan derneklerin dışındaki herhangi bir basın derneğine üye olmamak.
07. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.
 
ÜYELİK İÇİN BAŞVURU
MADDE 6 - Asıl ve fahri üyelik için başvuru, Cemiyet’in hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, imzalayarak yazılı olarak yapılır. 2 dernek üyesi tarafından önerilerek dilekçeye iki fotoğraf, varsa Basın İş Kanunu’na uygun çalıştığını gösterir onaylı belge, varsa sarı basın kartının fotokopisi, yoksa çalıştığı kurumdan aldığı görevini belirtir belge, sigortalı olduğuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgâh belgesi, giriş aidatı olan 50 TL’lik bedelin banka makbuzu eklenir.
İstenen tüm evrak tamam ise, başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.
 
ÜYELİK HAKKINDA KARAR
MADDE 7 - Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaksızın yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 
ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 8 - Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin yapılan olağan, olağanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Sadece gazetecilik yaparak meslekten emekli olanlar ile Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmış olan kişilerin, tüzüğün üyelikle ilgili maddesinde öngörülen şartları kaybetmeleri halinde dahi üyelikleri devam eder.
 
BGC ÜYELİK İLKELERİ
MADDE 9 - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.
 
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, 
YAPTIRIMLAR VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 10 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:
01. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.
02. Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. 
Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
04. Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur.
Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunun dışında, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
05. Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. 
Karar, Yönetim Kurulu’nca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. 
06. Haklarında disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. 
Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararı ile alınabilir.
07. Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. 
Tebliğden itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı  üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.
08. Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların, üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin ibrazından sonra üyelik kendiliğinden devam eder.
09. Merkezi Balıkesir'de bulunan ve medya ihtisas derneği (Spor Yazarları Derneği, Foto Muhabirleri Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği, İnternet Gazeteciler Derneği vb.) niteliği taşımayan derneklerin dışındaki herhangi bir basın derneğine üye olanlar Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olamazlar, üye olanların üyeliklerine Yönetim Kurulu Kararı ile son verilir.
10. Basın mesleğinden emekli olmadan veya Sürekli Basın kartı almadan ayrılanların üyeliklerine Yönetim Kurulu Kararıyla son verilir.
 
Bölüm: III 
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 11 - Derneğin organları şunlardır:
a) Genel kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
 
GENEL KURUL
MADDE 12 - Genel kurul, asıl üyelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. 
Genel kurul üç yılda bir ŞUBAT ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine il merkezinde olağan olarak toplanır.
 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
MADDE 13 - Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin kararına başvurulur.
 
ÇAĞRI USULÜ
MADDE 14 - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 
Genel kurula katılacak üyelere en az onbeş  gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur. 
Bu duyuruda birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul toplantısının en az bir hafta sonra (en çok 60 gün sonra) yine günü, saati ve yeri belirtilerek, çoğunluk aranmaksızın toplanacağı belirtilir.  
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az 60 günden çok olamaz.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI USULÜ
Madde 15 - Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. 
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. 
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkanvekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazırun Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
 
GENEL KURULUN OY KULLANMA 
ve KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 16 - Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylama ile veya açık oylama ile yapılacağına, genel kurulda karar verilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
KURULLARIN SEÇİMİ
MADDE 17 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, Başkanı, yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu ve yedek üyeleri yasada belirtilen şekilde seçer.
 
A)  Yönetim Organlarına Adaylık Başvurusu
Genel kurul toplantısında organlara aday olan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na bir Başkan adayının listesi ile birlikte aday olabilir; tek başına bu organlara aday olamaz.
 
B) Başkan adayları;
- Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,
- Yönetim Kurulu başlığı altında 10 üyenin adlarını ve soyadlarını, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 10 üyenin ad ve soyadlarını,
- Denetleme Kurulu başlığı altında üç üyenin adlarını ve soyadlarını, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında üç üyenin ad ve soyadlarını, seçim için düzenleyecekleri listeye yazar.
 
C) Oy kullanımı ve sayımı 
01) Seçimler, gizli oy ve açık sayımla veya Genel Kurul’da oylanmak şartıyla açık oylama yöntemiyle yapılır. 
02) Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı birer gözlemci bulundurabilir. 
03) Her üye, oyunu kendi kullanmak zorundadır. 
04) Seçime katılan üyeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif heyeti”nce oluşturulacak en az iki kişiden oluşan sandık kurullarının önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel Kurul Üye Katılım Listesi’nde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa atarak oylarını kullanır.
05) Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; o sayıda zarf, rast gele seçilerek, açılmadan yok edilir.
 
D) Seçim sonuçları
01) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.
02) Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurul’a açıklar.
03) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Genel kurul sonuç bildirimi, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 18 - Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
01) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini aday listeleri arasından tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından üç yıl için iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
02) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
03) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,
04) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya BGC malı taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca BGC için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
05) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
06) Derneğin Uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
07) Derneğin feshedilmesi,
08) Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmasına karar verilen üyenin, yazılı başvurusunun görüşülerek kesin karara bağlanması.
09) Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf, yardımlaşma sandığı, federasyon gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar almak ve bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek; Federasyon üyesi olması halinde, federasyon tüzüğünde öngörülen nitelikte ve sayıda delegeleri seçmek.
10) Vakıf, yardımlaşma ya da dayanışma sandıkları kurulması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
11) Yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurma veya kurulmuş şirketlere ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
12) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
14) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, bu yetkilerini başka kurullara devredemez.
 
BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19 – Başkanın görevleri şunlardır:
a) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'na başkanlık yapmak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak veya uygulatmak,
b) Gazeteciler Cemiyeti’nin faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütmek,
c) BGC'nin iştirak edeceği veya kuracağı her türlü ticari şirketlere Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak,
d) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
e) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ, önerileri vs. değerlendirerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu veya Genel Kurul gündemine almak,
 
YÖNETİM KURULU
MADDE 20 - Yönetim kurulu, genel kurul tarafından üç yıl için seçilen başkan ve 10 (on) üyeden oluşur. Ayrıca 10 (on)  yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, başkan ve üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde olmaksızın üç yıl için iki başkan yardımcısı ile bir sayman üyeyi gizli oy ve açık tasnif usulüyle veya açık oylama ile seçer. 
Genel kurul sonuç bildirimini 30 gün içinde en büyük mülki amirliğe verir.
Başkan derneği temsil eder. Yokluğunda başkanın vekâlet vereceği yardımcısı vekâlet eder. 
Sayman üye derneğin mali işlemlerinden ve bununla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur.
Yönetim kurulu ilk toplantısında, kurulun olağan toplantılarını gün ve saatini belirler. Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. 
Olağan toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste dört olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek üye listesinden belirlenen bir yedek üye çağrılır. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.
Başkanlığın ölüm, istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni Başkan seçilir. Yeni seçilen Başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan Genel Kurula altı ay kala boşalma halinde yönetim kurulunun belirleyeceği Başkan Yardımcılarından biri vekil sıfatı ile görevi Olağan Genel Kurula kadar yürütür.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 21 - Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
01) Tüzüğün 2’inci ve 3’üncü maddesinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek. 
02) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.
03) Derneğin gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 
04) Mesleğin gelişimi ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak. 
05) Federasyon üyesi olma halinde, federasyon ile olan her türlü yazışma ve ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek, temsil etmek, genel kurulda seçilen asıl ve yedek delege listesini, seçilenlerin nitelikleri de belirtilerek 15 (on beş) gün içinde federasyon başkanlığına göndermek; federasyon tüzüğünde belirtilen dönemlerde ve miktarlarda üyelik aidatını göndermek.
06) Yönetim Kurulu üyeleri dışından BGC üyesi veya üye olmayan profesyonel bir genel sekreter atamak, görev ve yetkilerini, maaşını belirlemek. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tüzüğünde yer alan amaçları gerçekleştirmek için gerekli personel kadrolarını oluşturmak.
07) Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek.
08) Gerekli gördüğü sayıda komite oluşturup bu komitelere başkan ve üyeleri atamak.
09) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
10) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
11) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
12) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
13) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
14) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
15) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
16) Üye giriş ve yıllık aidatını belirlemek. 
17) Dernekler Yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.
 
DENETLEME KURULU
MADDE 22 - Denetleme kurulu genel kurulca üç yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Aynı seçimde ayrıca üç yedek üye seçilir.
Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir. 
Kurul seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkanlık yapar.
 
DENETLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ
MADDE 23 - BGC Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, BGC tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetleme Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
İÇ DENETİM
Madde 24 - BGC’de iç denetim esastır. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nde genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kişi ve kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kişi veya kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 25- Disiplin Kurulu 3 asıl üyeden oluşur. Kurulun ilk toplantısında asıl üyeler aralarından bir başkan ve sekreter seçerler. Kurul gerektikçe Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanarak Yönetim Kurulunca kendisine gerekçe belirterek gönderilen disiplin soruşturması dosyalarını ve konuları inceler, salt çoğunlukla karar verir. 
Disiplin Kurulundan yazıyla başvurarak izin almadan ya da hastalık gibi mazereti bulunmadan art arda iki toplantıya katılmayan üyenin görevi kendiliğinden düşer.
Boşalan asıl üyelikler yerine Genel Kurulda en çok oy alan yedek üyeden başlayarak Disiplin Kurulu kararıyla yedek üye asıl üyeliğe çağrılır. 
 
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen disiplin soruşturmaları ile Dernek üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıklar meslek onur ve saygınlığına ve Tüzüğe aykırı tutum ve davranışları inceler ve karara bağlar.
 
a) Yaptırımlar
Uyarma; Dernek üyesinin Tüzük kuralları ve meslek ilkelerine uygun davranması gerektiğinin bildirilmesidir. 
Kınama; Dernek üyesinin Tüzük kuralları ile mesleğine karşı kusurlu davrandığının bildirilmesidir.    
Geçici çıkarma; Dernek üyesinin  Tüzük kuralları ile gazetecilik mesleğine karşı ağır kusurlu davrandığı için bir aydan az ve altı aydan fazla olmamak üzere Dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. 
Sürekli çıkarma; Dernek üyesinin Tüzük kuralları ile gazetecilik mesleğinin ilkeleriyle bağdaşmayan biçimde ağır kusurlu davrandığı ve bu davranış ile tutumunu sürdürdüğünden dolayı Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasıdır.  
 
b) Disiplin Soruşturması açılması 
Dernek  üyeleri hakkında yapılacak olan soruşturmada; Yönetim Kurulu tarafından isnat olunan hususun üyeye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir sürenin tanınması zorunludur. 
Dernek üyesinin üyelikten ayrılması üye olduğu sıradaki eylem ve davranışlarından dolayı disiplin soruşturması yapılmasına engel değildir. 
Disiplin soruşturması Yönetim Kurulu tarafından verilen bir kararla başlatılır. 
Yönetim Kurulu, üyeye verilen 10 günlük savunma süresinin geçmesinden sonra resen veya ivedilikle ve herhalde ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde disiplin soruşturması açılarak üyenin Disiplin Kuruluna sevk edilmesi hakkında bir karar vermeye mecburdur.  Aksi takdirde disiplin soruşturması açılmamış sayılır. 
Yönetim Kurulu tarafından üye hakkında Disiplin soruşturmasının açılması kararı verildiği tarihinden itibaren üç gün içinde disiplin soruşturması hazırlık dosyası Disiplin Kuruluna gönderilir. 
 
c) Disiplin Soruşturması ve Disiplin Kurulu Kararı
Disiplin Kurulu soruşturmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir veya soruşturmayı kendisi yürütebilir. 
Disiplin Kurulu veya soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerektiğinde Dernek üyesini dinleyebilir, onun ileri sürdüğü delilleri toplayabilir, gerek görürse kendisine yapılan tebligattan itibaren 10 gün içinde verilmek koşuluyla yeniden yazılı savunma ve delillerini sunmasını isteyebilir, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerine başvurur ve dinleyebilir. Soruşturmanın toplantıları tutanakla tespit edilir. 
Disiplin Kurulu soruşturma için üyelerinden birini görevlendirilmişse görevli üyenin hazırlayacağı raporu veya disiplin soruşturması dosyasını görüşür.  
İnceleme ve değerlendirme dosya üzerinden ve gizli olarak yapılır. 
Yönetim Kurulu tarafından dosyanın gönderildiği tarihten itibaren disiplin soruşturması yapılan Dernek Üyesi hakkında Disiplin Kurulu tarafından 60 gün içinde karar verilmelidir. Aksi takdirde Disiplin Kurulu tarafından karar verilmemiş sayılır. 
Bu durumda Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu tarafından karar verilmesi gereken tarihten itibaren 15 gün içinde karar verir. 
Disiplin Kurulu olayın ağırlığına göre Yönetim Kurulu tarafından karar verilmek üzere üye hakkında; 
Uyarma, 
Kınama, 
Geçici çıkarma, 
Sürekli çıkarma, 
ya da; herhangi bir yaptırım  uygulanmaması kararlarından birini verir. Verilen karar ve Disiplin Kurulu görüşünü içeren gerekçeli Rapor karar tarihinden itibaren üç gün içinde Yönetim  Kuruluna bildirir. 
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu gerekçeli rapor ve kararını dikkate alarak üye hakkında karar verir ve uygular. 
Haklarında geçici çıkarma cezası verilenler bu süre içinde Derneğin asıl üyelerine sağladığı hak ve yararlardan faydalanamazlar.
Yönetim Kurulunun sürekli çıkarma kararına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir.   
 
DERNEK GÖREVLİLERİ ve ÜCRETLERİ
MADDE 26 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır.
 
Bölüm:IV 
İDARİ VE MALİ İŞLER 
Defter Tutma Esasları
MADDE 27 - BGC işletme hesabı esasına göre defter tutar. 
Ancak, yıllık brüt geliri 2019 yılı için 957.692.00 TL’yi aştığında, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar. 
BGC, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. BGC, bilanço esasına geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir. 
BGC ticari işletme kurarsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.
 
TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 28 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti aşağıda yazılı defterleri tutar.
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
02) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
04) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
05) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
06) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
02) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
04) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
05) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve BGC tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. 
 
KAYIT USULÜ- KAYIT ZAMANI
MADDE 29 - BGC’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
 
DEFTERLERİN TASDİKİ
MADDE 30 - Defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.
Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. 
 
GELİR VE GİDER BELGELERİ
MADDE 31 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. BGC gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
BGC giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. BGC, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.
BGC tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından BGC’ye yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde BGC tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
 
SAKLAMA SÜRESİ
MADDE 32 - Defterler hariç olmak üzere, BGC tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 
 
GELİRLER
MADDE 33 - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin gelirleri şunlardır;
01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL giriş aidatı,
02) Her asıl üyeden alınacak yıllık 50 TL üyelik aidatı,
03) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,
04) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,
05) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
06) Yardım ve bağışlar. Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak  bağış ve yardımlar. 
07) BGC’nin mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
08) BGC’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler,
09) Reklam ve sponsor gelirleri,
10) Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,
11) Ürün satışından elde edilen gelirler.
12) Borçlanma. 
13) Diğer gelirler.
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 34 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. 
 
GİDER VE GELİRLERDE USUL / ALINDI BELGELERİNİN BİÇİMİ
MADDE 35 - BGC, gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri’ni yönetim kurulu kararıyla bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.
 
ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI 
MADDE 36 - Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. 
 
ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI
MADDE 37 - BGC saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. 
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır.  Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. 
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.
 
ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI
MADDE 38 - Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defteri’nde gösterilir. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.
 
YETKİ BELGESİ
MADDE 39 - Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. 
Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. 
Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. 
Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
 
GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ 
MADDE 40 – Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç otuz gün içerisinde BGC saymanına teslim ederler veya BGC’nin banka hesabına yatırırlar. 
Ancak, tahsilâtı 2007 yılı için 1.183.- TL’yi geçenler, 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde BGC saymanına teslim ederler veya BGC banka hesabına yatırırlar. 
BGC kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak BGC yönetim kurulunca belirlenir. 
 
YARDIM ALMA
MADDE 41 - BGC, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 42 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 
Madde 43 - Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 
 
TASFİYE İŞLEMLERİ
Madde 44 - Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. 
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, kamu yararına çalışan dernek veya kuruluşa devredilir. 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
 
Bölüm: V 
TEMSİLCİLİK
MADDE 45 - Yönetim kurulu, gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci atayabilir, görevden alabilir. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 
Bölüm: VI
SİYASET YASAĞI
MADDE 46 - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan BGC sorumlu değildir. Dernek hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kesinlikle katılamaz.
 
Bölüm: VII
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 47 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1 – 27 Aralık 1961 tarihinde kurulan ve 08.07.1994 yılında yeniden oluşturulan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü 09.03.2019 tarihindeki genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
Bu tüzük; 47 (kırkyedi) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir. 
 
BALIKESİR
GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU
 
Adı-Soyadı                             Görev/Ünvanı                                              İmza
 
Ramazan  DEMİR                   Başkan              
                              
Doğan ALPARSLAN                Başkan Vekili
                              
Ümit BABACAN                      Başkan Yardımcısı         
                                                    
Coşkun YAMAN                      Genel Sekreter
                            
İlhan KÜÇÜK                          Üye
 
Hasan Cengiz GÜNEŞ            Genel Sayman
 
Ceren Kezban YILDIRIM       Üye
 
Didem KANTARLIOĞLU        Üye
                      
Taşkın SARICA                      Üye
                          
Hasan Hilmi DUYAR             Üye
                              
Metin ISSIZLAR                   Üye
BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !