Resmi İlan Yönetmeliği Değişti

Resmi İlan Yayınlama hakkına sahip gazetelerimizin dikkatine.. Basın İlan Kurumu Yönetmeliği değişti. Buna göre, asgari yüzölçümü içerisindeki zorunlu haber oranı 8'de 1'e düşürüldü. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında asgari kadrolar için istisna getirildi. Asgari iade oranına ilişkin tereddütler giderildi.

Basın İlan Kurumunun “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 21 – 23 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantısında Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 39, 43, 67, 83, 86 ncı maddeleri ile Geçici 1 inci maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Yönetmelik değişikliği Resmi Gazetenin 11 Nisan 2017 Tarihli ve 30035 sayılı nüshasında (Bugün) yayımlanmıştır.

Asgari yüzölçümü içerisindeki zorunlu haber oranı indirildi

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği Kurumumuz Genel Kurulunun 2016 yılı Ağustos ayındaki toplantısında kabul edilerek Resmi Gazetenin 5 Ekim 2016 tarih ve 29848 sayılı nüshasında yayımlanmış ve bekleme sürelerine ilişkin maddeler bu tarihte, diğer maddeler ise 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte gazetelerin asgari yüzölçümlerinin en az dörtte birinde asgari kadrolarında gösterilen muhabir ya da muhabirler tarafından yapılan haberlere yer vermesi 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında düzenlenmişti.

Ancak, gazetelerin içeriğinin incelenmesi ve gerçekleştirilen denetlemelerde iller arasındaki demografik ve sosyo-ekonomik farklılıklar nedeniyle, gerek haber konusu olayların iller bazında orantılı olmaması, gerekse kadrolarda muhabir olarak istihdam edilen kişilerin mesleki yeterliliklerinin farklılık arz etmesi nedenleriyle 39 uncu maddede geçen en az dörtte birinde ifadesi sekizde birinde olarak yeniden düzenlenmiş, maddenin altıncı fıkrası ise kaldırılmıştır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında

asgari kadrolar için istisna getirildi

Gazetelerin fikir işçileri kadrosunda istihdam edilen kişilerin sayısı dikkate alınmak suretiyle İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kaç kişiye bu kadroda yer verebilecekleri Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin kadro başlıklı 43 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Sözü edilen Program uyarınca gazetelerde fikir işçisi sıfatıyla görev yapan ancak bahsi geçen Yönetmeliğin asgari kadroda gösterileceklerin niteliklerine dair 65 ve 78 inci maddelerinde belirtilen şartları taşımayan kişilerin, Program süresinin bitiminde görev yaptıkları ilgili gazetelerde ara vermeden aynı sıfatla çalışmaya devam etmeleriyle birlikte çalıştıkları gazetelerin asgari fikir işçileri kadrolarında yer alabilmeleri mümkün olamamaktaydı.

Bu olumsuzluğu gidermek gayesiyle gazetelerde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdam edilen kişilerin, bu Program süresinin bitiminde ara vermeksizin aynı gazetede fikir işçisi sıfatıyla çalışmalarına devam ettikleri takdirde, bu kişilerin muhatap gazetelerin asgari fikir işçileri kadrolarında gösterilmeye devam etmesini sağlamak bakımından anılan 43 üncü maddenin sonuna yeni bir fıkra eklenmiştir.

Asgari iade oranına ilişkin tereddütler giderildi

Asgari iade oranı hakkındaki 67 nci maddede, iadesiz gösterilen bayi satışlarının dikkate alınmayacağı ve kabul edilebilecek asgari iade oranının “gazetelerin kendileri için aranılan günlük asgarî fiili satış miktarı” üzerinden hesaplanacağı hükme bağlanmıştı. Ancak gazetelerin asgari fiili satış miktarı hesaplanırken faturası düzenlenmiş abonelerin de bu miktara dâhil edilip edilmeyeceği hususunda tereddütler hâsıl olmuştu.

Tereddütlerin giderilmesi amacıyla günlük asgari fiili satış adedi içerisindeki bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu olan miktar için ‘yüzde beş’ iade şartının bulunması yönünde 67 nci maddede düzenleme yapılmıştır.

Alt vasıflı gazetelerin bekleme süresi artırıldı

Resmi ilan yayınlama hakkı kazanmak için bekleme süreleri, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayım tarihi olan ve 5 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 70 inci maddesinin birinci fıkrası ile 80 inci maddesinde arttırılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.

Ancak, alt vasıflı gazetelere ilişkin 5 Ekim 2016 tarihi öncesinde yürürlükte bulunan 67 sayılı Genel Kurul kararının vasıflı gazete çıkmayan yerlerdeki gazetelerin şartlarını düzenleyen mevzuat hükmünde geçen 6 (altı) aylık bekleme süresi anılan Yönetmeliğin alt vasıflı gazetelerin resmi ilan yayınlama hakkı başlıklı 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasında aynen muhafaza edilmişti. Benzerlik arz eden konular arasında uygulama birliğinin sağlanması bakımından alt vasıflı gazetelerin bekleme süresi 6 (altı) aydan 12 (oniki) aya çıkarılmıştır.

Bununla bağlantılı olarak vasıflı gazete adaylarına dair hükümleri düzenleyen 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında geçen 6 (altı) ayın 12 (oniki) aya çıkarılması ile alt vasıflı gazetelerin bekleme süreleri arttırılırken resmi ilan yayınlama hakkına sahip alt vasıflı gazetelerin haklarının korunması amacıyla, alt vasıflı gazete olarak resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazeteler vasıflı gazete olmak için başvuruda bulunmaları halinde 24 (yirmi dört) ay yerine 18 (on sekiz) aylık bekleme süresine tabi tutulacaklardır.

Geçici Madde 1 değiştirildi

Yayınlama hakkı başlıklı GEÇİCİ MADDE 1, bu Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girmeden önce resmî ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kazanabilmek için bekleme süresine tâbi tutulan süreli yayınların, yürürlüğe giren maddelerin gereklerini yerine getirememeleri halinde yayınlama haklarının sona ereceğini düzenlemekteydi.

Ancak, gazetelere 31 Aralık 2016 tarihinden önce 67 sayılı Genel Kurul kararının hükümlerine uygun yayınlanmakta iken yeni hükümler getiren Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğin hükümlerinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyide, yayınlama hakkının durdurulması olmalıdır. Çünkü Yönetmeliğin 27 nci maddesinde süreli yayının hangi durumlar çerçevesinde ‘yayınlama hakkının son bulacağı’ açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Geçici Madde 1’de geçen sona ereceği ifadesi durdurulma şeklinde değiştirilmiştir.

Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin GEÇİCİ MADDE 1’i 1 Ocak 2017 tarihinde, diğer maddeler ise Resmi Gazetede yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Not:
Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin değişen maddelerini görüntülemek için tıklayınız

Kayıt : 11.04.2017

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
BGC Medya Merkezi ve Basın Müzesi / Karesi Mh. Kaya Sk. No: 8 - BALIKESİR elektronik posta adresimiz: balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com
Tel : 0266 239 20 10    Gsm : 0531 851 10 10    Fax : 0266 239 20 10
Copyright © 2024 bgc.balikesir.gen.tr - Her Hakkı Saklıdır !